Bảng báo cáo cuộc họp giữa kỳ của Quỹ Từ Thiện Tu Viện Tường Vân (28/07/2021)