31 July, 2021

Bảng báo cáo cuộc họp giữa kỳ của Quỹ Từ Thiện Tu Viện Tường Vân (28/07/2021)

22 November, 2016

Báo cáo thu – chi đợt vận động cứu trợ Miền Trung

Báo cáo thu – chi đợt vận động cứu trợ Miền Trung Số Tiền tổng thu cứu trợ miền Trung tại thời điểm thông báo tạm […]
25 September, 2016

Báo cáo chi tiết hoạt động từ thiện năm 2016 (tính đến 08/2016)

Báo cáo chi tiết các hoạt động từ thiện diễn ra trong năm 2016