Thành Viên Quỹ Từ Thiện

THÀNH VIÊN QUỸ TỪ THIỆN TU VIỆN TƯỜNG VÂN


Nguyễn Kim Thoa
Pháp danh: Diệu Hoàng

Thành viên chính thức


Nguyễn Ngô Phương Thảo
Pháp danh: Tường Huệ

Thành viên chính thức


Cao Thị Nhàn
Pháp danh: Tường Ân

Thành viên chính thức


Nguyễn Thành Thủy
Pháp danh: Minh Tuấn

Thành viên chính thức


Hồng Kim Sen
Pháp danh: Chúc Hương

Thành viên chính thức


Tô Tú Lan
Pháp danh: Diệu Hoa

Thành viên chính thức


Nguyễn Hoàng Thuận
Pháp danh: Minh Hòa

Thành viên chính thức


Trần Thị Thời
Pháp danh: Tường Xuân

Thành viên chính thức


Trần Thị Nhỏ
Pháp danh: Thanh Tường

Thành viên chính thức


Nguyễn Thanh Thủy
Pháp danh: Huệ Hảo

Thành viên chính thức


Hà Thị Sự
Pháp danh: Bảo Hướng

Thành viên chính thức


Khương Thị Ngọc Loan
Pháp danh: Tường Thủy

Thành viên chính thức


Trần Thị Thơ
Pháp danh: Diệu Thông

Thành viên chính thức


Nguyễn Thị Minh Phượng
Pháp danh: Diệu Hoa

Thành viên chính thức


Ưng Phong Hùng
Pháp danh: Thiện Hạnh

Thành viên chính thức


Từ Ngọc Yến
Pháp danh: Diệu Lộc

Thành viên chính thức


Lê Mỹ Lệ
Pháp danh: Hiếu Quý

Thành viên chính thức


Đào Hoàng Long

Thành viên chính thức


Đào Hoàng Phúc

Thành viên chính thức


Lê Thị Nhẫn
Pháp danh: Diệu Trang

Thành viên chính thức


Phạm Thị Lý
Pháp danh: Diệu Nhân

Thành viên chính thức


Trần Mỹ Lệ
Pháp danh: Huệ Ngọc

Thành viên chính thức


Kim Thoa Nguyễn
Pháp danh:

Thành viên chính thức


Võ Văn Hỷ
Pháp danh: Minh Từ

Thành viên chính thức


Phan Thi Cường
Pháp danh: Minh Quảng

Thành viên chính thức


Lý Ngọc Trân
Pháp danh: Tường Hạnh

Thành viên chính thức


Nguyễn Thị Kim Loan
Pháp danh: Tường Viên

Thành viên chính thức


Chu Thị Minh
Pháp danh:

Thành viên chính thức


Chu Đức Lợi
Pháp danh:

Thành viên chính thức


Cao Thị Dẽ
Pháp danh:

Thành viên chính thức


Nguyễn Thị Nga
Pháp danh:

Thành viên chính thức


Phan Thị Hường
Pháp danh:

Thành viên chính thức


Lê Thị Chín
Pháp danh: Tường Sen

Thành viên chính thức


Huỳnh Thị Liên
Pháp danh: Tường Hồng

Thành viên chính thức


Lê Thị Hương
Pháp danh: Tường Ân

Thành viên chính thức


Cao Hồng Phương
Pháp danh: Minh Từ

Thành viên chính thức


Cty An Toàn

Thành viên chính thức


Nguyễn Thị Kim Thoa
Pháp danh: Tường Thủy

Thành viên chính thức


Bùi Thị Thanh Hằng
Pháp danh:

Thành viên chính thức


Nguyễn Thị Minh Tâm
Pháp danh: Giác Phước Hạnh

Thành viên chính thức