Thư cảm tạ của trường Kiều Đàm Di (Ấn Độ) đến quỹ từ thiện TVTV