Tâm thư kêu gọi ủng hộ các chương trình từ thiện 06 tháng cuối năm 2022