THÀNH VIÊN QUỸ TỪ THIỆN TU VIỆN TƯỜNG VÂN 2


Trần Văn Tam
Pháp danh:

Thành viên chính thức


Lê Thị Ngọc Nga
Pháp danh: Diệu Ngà

Thành viên chính thức


Sỳ A Trấn
Pháp danh: Tường Thảo

Thành viên chính thức


Trần Ngọc Lệ
Pháp danh: Chiếu Hạnh

Thành viên chính thức


Trần Thị Bé Bảy
Pháp danh: Tường Bích

Thành viên chính thức


Ngô Thị Ấn
Pháp danh: Ngọc Liên

Thành viên chính thức


Lâm Thị Tuyết Minh
Pháp danh: Diệu Không

Thành viên chính thức


Lê Ngọc Thiên Nga
Pháp danh:

Thành viên chính thức


Lê Thị Ngọc Anh
Pháp danh: Viên Minh

Thành viên chính thức


Lưu Thu Trang
Pháp danh: Giác Hạnh Huệ

Thành viên chính thức


Nguyễn Thị Kim Chi
Pháp danh: Diệu Nguyện

Thành viên chính thức


Trần Thị Ngọc Liễu
Pháp danh:

Thành viên chính thức


Nguyễn Thị Lan
Pháp danh: Giác Bảo Huệ

Thành viên chính thức


Nguyễn Thị Kim Chung
Pháp danh: Diệu Thuật

Thành viên chính thức


Nguyễn Thị Kim Phượng
Pháp danh:

Thành viên chính thức


Phạm Thị Huy
Pháp danh: Chúc Thạch

Thành viên chính thức


Trần Thị Phong Thuận
Pháp danh: Giác Dược Thảo

Thành viên chính thức


Phạm Thị Mão
Pháp danh:

Thành viên chính thức


Nguyễn Thị Loan
Pháp danh:

Thành viên chính thức


Lý Gia Phát
Pháp danh: Minh Tài

Thành viên chính thức


Đỗ Thị Hồng
Pháp danh: Liên Hồng

Thành viên chính thức


Lê Thị Cẩm Thúy
Pháp danh: Diệu Hoa

Thành viên chính thức


Nguyễn Thị Lệ Hằng
Pháp danh: Diệu Phước

Thành viên chính thức


Nguyễn Thị Thúy Hà
Pháp danh: Diệu Hiền

Thành viên chính thức


Đặng Hoàng Quân
Pháp danh:

Thành viên chính thức


Trịnh Hoàng Liên
Pháp danh: Liên Đào

Thành viên chính thức


Đặng Thị Kiên Trinh
Pháp danh: Ngọc Đạo

Thành viên chính thức


Trần Thị Hằng
Pháp danh: Khánh Hà

Thành viên chính thức


Nguyễn Thị Thu Lan
Pháp danh: Chơn Tuệ Uyên

Thành viên chính thức


Trịnh Xuân Yến
Pháp danh: Tường Huệ

Thành viên chính thức


Trần Thị Kim Huê
Pháp danh: Tường Liên

Thành viên chính thức


Nguyễn Thị Mỹ Duyên
Pháp danh: Khánh Hằng

Thành viên chính thức


Thái Thị Mỹ Huệ
Pháp danh:Tường Hạnh

Thành viên chính thức


Nguyễn Thị Nữ
Pháp danh: Tường Hiền

Thành viên chính thức


Võ Nguyễn Thị Thua
Pháp danh: Liên Như

Thành viên chính thức


Trương Văn Triệu
Pháp danh:

Thành viên chính thức


Trương Thị Tiết
Pháp danh: Diệu Thủy

Thành viên chính thức


Từ Trung Du
Pháp danh: Minh Phương

Thành viên chính thức


Từ Trắc Văn
Pháp danh: Tường Thư

Thành viên chính thức


Mã Thị Hà
Pháp danh: Tường Hà

Thành viên chính thức