Thành Viên Quỹ Từ Thiện

THÀNH VIÊN QUỸ TỪ THIỆN TU VIỆN TƯỜNG VÂN

 

Nguyễn Kim Thoa
Pháp danh: Diệu Hoàng

Thành viên chính thức


Nguyễn Ngô Phương Thảo
Pháp danh: Tường Huệ

Thành viên chính thức


Cao Thị Nhàn
Pháp danh: Tường Ân

Thành viên chính thức


Nguyễn Thành Thủy
Pháp danh: Minh Tuấn

Thành viên chính thức


Hồng Kim Sen
Pháp danh: Chúc Hương

Thành viên chính thức


Tô Tú Lan
Pháp danh: Diệu Hoa

Thành viên chính thức


Nguyễn Hoàng Thuận
Pháp danh: Minh Hòa

Thành viên chính thức


Trần Thị Thời
Pháp danh: Tường Xuân

Thành viên chính thức


Trần Thị Nhỏ
Pháp danh: Thanh Tường

Thành viên chính thức


Nguyễn Thanh Thủy
Pháp danh: Huệ Hảo

Thành viên chính thức


Hà Thị Sự
Pháp danh: Bảo Hướng

Thành viên chính thức


Khương Thị Ngọc Loan
Pháp danh: Tường Thủy

Thành viên chính thức


Trần Thị Thơ
Pháp danh: Diệu Thông

Thành viên chính thức


Nguyễn Thị Minh Phượng
Pháp danh: Diệu Hoa

Thành viên chính thức


Ưng Phong Hùng
Pháp danh: Thiện Hạnh

Thành viên chính thức


Từ Ngọc Yến
Pháp danh: Diệu Lộc

Thành viên chính thức


Lê Mỹ Lệ
Pháp danh: Hiếu Quý

Thành viên chính thức


Đào Hoàng Long

Thành viên chính thức


Đào Hoàng Phúc

Thành viên chính thức


Lê Thị Nhẫn
Pháp danh: Diệu Trang

Thành viên chính thức


Phạm Thị Lý
Pháp danh: Diệu Nhân

Thành viên chính thức


Trần Mỹ Lệ
Pháp danh: Huệ Ngọc

Thành viên chính thức


Kim Thoa Nguyễn
Pháp danh:

Thành viên chính thức


Võ Văn Hỷ
Pháp danh: Minh Từ

Thành viên chính thức


Phan Thi Cường
Pháp danh: Minh Quảng

Thành viên chính thức


Lý Ngọc Trân
Pháp danh: Tường Hạnh

Thành viên chính thức


Nguyễn Thị Kim Loan
Pháp danh: Tường Viên

Thành viên chính thức


Chu Thị Minh
Pháp danh:

Thành viên chính thức


Chu Đức Lợi
Pháp danh:

Thành viên chính thức


Cao Thị Dẽ
Pháp danh:

Thành viên chính thức


Nguyễn Thị Nga
Pháp danh:

Thành viên chính thức


Phan Thị Hường
Pháp danh:

Thành viên chính thức


Lê Thị Chín
Pháp danh: Tường Sen

Thành viên chính thức


Bùi Thị Thanh Hằng
Pháp danh:

Thành viên chính thức


Nguyễn Thị Minh Tâm
Pháp danh: Giác Phước Hạnh

Thành viên chính thức


Đặng Thị Kiến Trinh
Pháp danh: Ngọc Đạo

Thành viên chính thức


Trần Thị Hằng
Pháp danh: Khánh Hằng

Thành viên chính thức


Nguyễn Thị Thu Loan
Pháp danh: Chơn Tuệ Uyên

Thành viên chính thức


Trịnh Xuân Yến
Pháp danh: Tường Huệ

Thành viên chính thức


Trần Thị Kim Huê
Pháp danh: Tường Liên

Thành viên chính thức


Khuyết Danh
Pháp danh: Khánh Hằng

Thành viên chính thức


Khuyết Danh
Pháp danh: Tường Hạnh

Thành viên chính thức


Khuyết Danh
Pháp danh: Tường Hiền

Thành viên chính thức


Võ Nguyễn Thị Thua
Pháp danh: Liên Như

Thành viên chính thức


Trương Văn Triệu
Pháp danh:

Thành viên chính thức


Trương Thị Tiết
Pháp danh:

Thành viên chính thức


Từ Trung Du
Pháp danh:

Thành viên chính thức


Từ Trắc Vân
Pháp danh:

Thành viên chính thức


Mã Thị Hà
Pháp danh:

Thành viên chính thức


Diệp Mậu Hưng
Pháp danh:

Thành viên chính thức


Diệp Mỹ Khanh
Pháp danh:

Thành viên chính thức


Diệp Mỹ Hòa
Pháp danh:

Thành viên chính thức


Văn Tiết Cường
Pháp danh:

Thành viên chính thức


Văn Lợi
Pháp danh:

Thành viên chính thức


Kenry Ho
Pháp danh:

Thành viên chính thức


Văn Phúc
Pháp danh:

Thành viên chính thức


Phạm Thanh Duy
Pháp danh:

Thành viên chính thức


Lại Thị Kha Ly
Pháp danh:

Thành viên chính thức


Trần Công Nhất Thùy
Pháp danh:

Thành viên chính thức


Nguyễn Thị Mười
Pháp danh:

Thành viên chính thức


Phương Nguyễn
Pháp danh:

Thành viên chính thức


Phạm Thị Nho
Pháp danh:

Thành viên chính thức


Lê Thanh Tịnh
Pháp danh:

Thành viên chính thức


Lê Thanh Đỗ Quyên
Pháp danh:

Thành viên chính thức


Trương Tài
Pháp danh:

Thành viên chính thức


Nguyễn Thị Thơm
Pháp danh:

Thành viên chính thức


Trần Kim Hoa
Pháp danh:

Thành viên chính thức


Lưu Thiếu Dinh
Pháp danh:

Thành viên chính thức


Nguyễn Thanh Phong
Pháp danh:

Thành viên chính thức


Nguyễn Thị Thu Ba
Pháp danh: Diệu Vân

Thành viên chính thức


Từ Hài Hưng
Pháp danh:

Thành viên chính thức


Nguyễn Thị Bích Ngà
Pháp danh: Hoa Thiên

Thành viên chính thức


Nguyễn Thị Thu
Pháp danh: Diệu Hoa

Thành viên chính thức


Trần Thị Huê
Pháp danh: Quảng Chánh

Thành viên chính thức


Đặng Quốc Tuấn
Pháp danh: Thanh Hùng

Thành viên chính thức


Lý Huệ Liên
Pháp danh:

Thành viên chính thức


Nguyễn Thị Tùng
Pháp danh: Diệu Lâm

Thành viên chính thức


Cao Thị Ngọc Mai
Pháp danh: Huệ Thuận Vương

Thành viên chính thức


Huỳnh Văn Huệ
Pháp danh: Minh Huệ

Thành viên chính thức


Nguyễn Thị Hiền
Pháp danh: Tường Thủy

Thành viên chính thức


Đặng Anh Quốc
Pháp danh: Chiếu Quang

Thành viên chính thức


Phạm Thị Yên
Pháp danh: Tường Ngân

Thành viên chính thức


Huỳnh Thị Mai
Pháp danh:

Thành viên chính thức


Đặng Ô Tô
Pháp danh:

Thành viên chính thức


Đặng Thị Tình
Pháp danh:

Thành viên chính thức


Phạm Thị Kim Thu
Pháp danh:

Thành viên chính thức


Đặng Tô Tô
Pháp danh: Tịnh Hùng

Thành viên chính thức


Đặng Thị Tình
Pháp danh: Chiếu Tính

Thành viên chính thức


Phạm Thị Kim Thu
Pháp danh: Tánh Từ

Thành viên chính thức


Trần Thị Na
Pháp danh: Tường Nguyện

Thành viên chính thức


Phạm Thị Dung
Pháp danh: Tường Hạnh

Thành viên chính thức


Nguyễn Duy Tân
Pháp danh:

Thành viên chính thức


Nguyễn Thị Kim Huệ
Pháp danh: Tường Huệ

Thành viên chính thức


Lê Thị Thu Hương
Pháp danh:

Thành viên chính thức


Nguyễn Phước Viễn Cao
Pháp danh: Quảng Thông

Thành viên chính thức


Công Huyền Tôn Nữ Thanh Thủy
Pháp danh: Quảng Châu

Thành viên chính thức


Trần Thị Mỹ Hạnh
Pháp danh: Tường Lành

Thành viên chính thức


Lê Văn Đức Hiếu
Pháp danh: Huệ Thông

Thành viên chính thức


Nguyễn Hồ Lan
Pháp danh: Trí Pháp

Thành viên chính thức


 

Tham gia với chúng tôi và trở thành một thành viên của Quỹ từ thiện